Algemene voorwaarden van Roose Legal

 

 1. Mirjam Roose handelt onder de naam "Roose Legal" en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 51744953.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Roose Legal en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 3. De aan Roose Legal verstrekte opdracht zal uitsluitend worden uitgevoerd door Mirjam Roose, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 4. Met Roose Legal in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 5. Opdrachten aan Roose Legal leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Roose Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Roose Legal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot het door opdrachtgever aan Roose Legal betaalde honorarium voor de opdracht die tot aansprakelijkheid heeft geleid, met een maximum van EUR 20.000,00.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Roose Legal aansprakelijk is, doch in ieder geval vijf jaren na de datum van de laatste factuur voor de opdracht die tot aansprakelijkheid heeft geleid.
 8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en/of verstrekte adviezen voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 9. Roose Legal zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Roose Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is Roose Legal bevoegd, mede namens de opdrachtgever, om deze beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden, althans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen.
 10. Door Roose Legal verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder opschorting en/of verrekening, te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn.
 11. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Roose Legal en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Roose Legal en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in eerste instantie zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Breda.

NIEUWS:

Beslag op goederen van verdwenen rechtspersoon

Met het arrest van 13 november 2015 vult de Hoge Raad een lacune in de wetgeving en worden de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers verruimd. lees meer=>