Hervorming van het arbeidsrecht

Het regeerakkoord van 29 oktober 2012 bevat belangrijke wijzingen op het gebied van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Hiermee wordt een verbetering van de arbeidsmarkt beoogd. Een snellere doorstroming van baan naar baan en een zo kort mogelijk beroep op een WW-uitkering.

Hoewel het natuurlijk nog niet zeker is of de plannen zoals opgenomen in het regeerakkoord allemaal zullen worden doorgevoerd, volgt hieronder een samenvatting van de beoogde wijzigingen.

  • De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd, maar wordt gegoten in de vorm van een verplichte adviesaanvraag aan het UWV. Criteria voor het ontslag zullen nauwkeurig worden omschreven. Hiermee vervalt de mogelijkheid van een ontslagprocedure bij de kantonrechter. Het UWV streeft naar een behandeling binnen vier weken (nu nog zes).
  • Een werkgever kan zich wel tot de rechter wenden indien hij iemand wil ontslaan in strijd met het opzegverbod (ziekte, zwangerschap, lidmaatschap OR), of indien hij een tijdelijk contract wil aanbieden terwijl de arbeidsovereenkomst geen tussentijdse opzegmogelijkheid biedt.
  • Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijft het UWV dezelfde toetsingscriteria hanteren als tot nu toe. Werkgevers moeten een “transitiebudget” betalen, tenzij een dergelijk budget zal leiden tot het faillissement van de werkgever.
  • De preventieve UWV-toets vervalt indien de cao voorziet in een soortgelijke procedure.
  • Een werknemer kan zijn ontslag aanvechten bij de rechter. De rechter zal het UWV-advies zwaar laten wegen. De toetsingscriteria zijn gelijk aan de criteria die het UWV toepast.
  • Een rechter kan een vergoeding toekennen indien hij het ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten. De ontslagvergoeding zal maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van EUR 75.000 bedragen.
  • In de periode tussen twee banen in hebben ontslagen werknemers recht op een vergoeding voor scholing in de vorm van een transitiebudget gedurende maximaal vier maanden (een kwart maandsalaris per dienstjaar). Dit geldt ook in geval een tijdelijk contract niet wordt verlengd. De wettelijke opzegtermijnen blijven gehandhaafd.
  • De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden.
  • De WW-premie die werkgevers betalen wordt verhoogd.
  • Bij cao mag worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.

Roose Legal zal u op de hoogte houden van de veranderingen in het arbeidsrecht. Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met mr. Mirjam Roose.

NIEUWS:

Beslag op goederen van verdwenen rechtspersoon

Met het arrest van 13 november 2015 vult de Hoge Raad een lacune in de wetgeving en worden de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers verruimd. lees meer=>