Nieuwe regels voor webwinkels

Verkoopt uw webwinkel aan consumenten? Dan heeft u sinds 13 juni 2014 te maken met strengere eisen. Een aantal Nederlandse wetten is namelijk aangepast aan de Europese Richtlijn voor consumentenrechten. Het niet naleven van deze regels kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

De belangrijkste wijzigingen voor webwinkels zullen in dit artikel worden besproken. De gewijzigde regels hebben betrekking op zowel de verkoop van producten als het leveren van diensten.

Striktere informatieplicht

De nieuwe regels gaan onder meer gepaard met een aanzienlijke uitbreiding van de verplichting tot het verstrekken van informatie aan de consument. Deze gegevens dienen te worden verstrekt voordat de levering wordt geplaatst en dienemn onder meer te bestaan uit het navolgende:

informatie over de wettelijke bedenktijd van de consument om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan;

  • duidelijke informatie over de onderneming, prijzen, betaling, verzending, retourrecht, duur van de overeenkomst, etc.;
  • informatie over de wettelijke garantietermijn;
  • vermelding van de wettelijke verplichting tot het leveren van een deugdelijk product;
  • specifieke informatieverplichtingen voor digitale producten, diensten en abonnementen

 Recht van ontbinding

Het recht van ontbinding van een internetaankoop is voor consumenten verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument het product ontvangt of de dienst bestelt. De verkoper dient daarbij op zijn website een ontbindingsformulier beschikbaar te stellen. Indien de verkoper dit niet beschikbaar stelt, kan de termijn van 14 dagen worden verlengd naar 12 maanden. Niet naleving van deze verplichting brengt dus een aanzienlijke verruiming van de ontbindingsmogelijkheid met zich mee!

Nieuwe regels bestelproces

Ook ten aanzien van het bestelproces krijgen webwinkels te maken met gewijzigde regelgeving:

  • bij of op de bestelknop dient duidelijk en goed zichtbaar te zijn dat het om een bestelling gaat waar een betaling voor moet worden verricht;
  • extra opties waarvoor de consument moet betalen mogen niet vooraf worden aangevinkt in het webformulier;
  • direct, voordat de bestelling wordt geplaatst, dient een overzicht van de bestelling te worden gegeven;
  • alleen indien de consument hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld, is het toegestaan dat er voor het betalen kosten in rekening worden gebracht. De in rekening gebrachte kosten mogen niet hoger zijn dan de daadwerkelijk door u gemaakte kosten.

Leveringsverplichting

De levertijd is maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Alleen indien de consument zich hiermee akkoord verklaart, mag deze levertijd worden verlengd. Bij overschrijding van de levertijd heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Sanctie op niet naleven regels

Bij iedere overtreding van de hernieuwde regelgeving, kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete oplegging van maximaal EUR 450.000,00. Vergeet daarom niet om na te gaan of uw onderneming voldoet aan de nieuwe regelgeving. Ook uw algemene voorwaarden moeten mogelijk worden aangepast. Indien hierin namelijk een beding is opgenomen in strijd met de “zwarte lijst” (een “verboden beding”), dan riskeert u al een boete.

Heeft u aan de hand van dit artikel vragen of wenst u een juridische check van uw website of uw algemene voorwaarden, neemt u dan contact op met mr. Mirjam Roose. Zij kan u begeleiden en adviseren in dit proces van nieuwe regelgeving.

Augustus 2014

NIEUWS:

Beslag op goederen van verdwenen rechtspersoon

Met het arrest van 13 november 2015 vult de Hoge Raad een lacune in de wetgeving en worden de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers verruimd. lees meer=>