Update rechtspraak algemene voorwaarden

Gebruikt uw onderneming algemene voorwaarden? Het is dan van belang dat u die op juiste wijze van toepassing verklaart. Twee recente uitspraken maken dit maar weer eens duidelijk.

Het gaat in de praktijk nogal eens mis met algemene voorwaarden. Hoewel een onderneming veel tijd en kosten bespaart door algemene voorwaarden te gebruiken, ontstaat tussen partijen regelmatig een discussie over de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien er een aanbod en een aanvaarding van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden. De vraag die vraag opspeelt is wanneer een aanbod tot algemene voorwaarden is aanvaard.

Algemene voorwaarden op achterzijde contract

In een zaak bij de rechtbank Groningen (LJN: BX5805) hadden partijen een overeenkomst ondertekend. Op de voorzijde van de overeenkomst stond slechts vermeld dat partij A algemene voorwaarden had gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Deze algemene voorwaarden waren op de achterzijde van de overeenkomst afgedrukt. In de overeenkomst stond echter niet genoemd dat de op de achterzijde afgedrukte algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

De rechtbank oordeelde dat niet is gebleken dat A expliciet heeft gewezen op de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Dit was bijvoorbeeld niet aan bod gekomen in het gesprek dat tussen partijen had plaatsgevonden. Daarmee stond vast dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet was overeengekomen, omdat partij B die voorwaarden niet uitdrukkelijk had aanvaard. Ook oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van een stilzwijgende aanvaarding. De rechtbank vond het stilzwijgen bij het ondertekende van de overeenkomst onvoldoende om te kunnen spreken van een (stilzwijgende) aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Stilzwijgende aanvaarding door meerdere transacties?

In een zaak bij de rechtbank Haarlem (LJN: BZ8783) wordt een beroep gedaan op een stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden, maar ook in deze zaak wordt dit beroep niet gehonoreerd door de rechtbank.

De volgende casus was aan de orde. Een kostbaar schilderij van een kunstverzamelaar wordt door fout van een werknemer van een opslagbedrijf onherstelbaar beschadigd. Het opslagbedrijf is daarmee tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst van bewaarneming en is gehouden de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. De zgn. Fenex-condities zijn niet overeengekomen tussen partijen en ook niet stilzwijgend aanvaard. Het opslagbedrijf stelt zich op het standpunt dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn omdat zij al vaker zaken heeft gedaan met deze kunsthandelaar en zij de algemene voorwaarden altijd op de achterzijde van de factuur had afgedrukt. De kunstverzamelaar was volgens het opslagbedrijf daardoor stilzwijgend akkoord gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

De rechtbank oordeelt dat er geen rechtsregel bestaat die inhoudt dat verwijzing naar algemene voorwaarden op facturen ter zake van één of meer eerdere transacties zonder meer ertoe dwingt de toepasselijkheid van die voorwaarden op latere transacties te aanvaarden. Weliswaar is in de rechtspraak onder omstandigheden stilzwijgende aanvaarding van algemene voorwaarden aangenomen in geval van verwijzing op facturen bij een bestendige handelsrelatie tussen ondernemingen, maar van een dergelijke relatie is hier geen sprake nu de kunstverzamelaar als consument heeft gecontracteerd.

Uit deze uitspraken kan worden geconcludeerd dat indien u als onderneming gebruik maakt van algemene voorwaarden, niet alleen de inhoud van de algemene voorwaarden van belang is, maar tevens dat u de algemene voorwaarden op juiste wijze van toepassing verklaart. Vermeld op de offerte of de overeenkomst dan ook altijd dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en voeg deze bij of druk ze op de achterzijde van de offerte of de overeenkomst.

Wilt u uw algemene voorwaarden laten controleren of heeft u vragen over het gebruik van algemene voorwaarden? Neemt u gerust contact op met Mr. Mirjam Roose.

Door: Mr. Mirjam Roose

Juni 2013

NIEUWS:

Beslag op goederen van verdwenen rechtspersoon

Met het arrest van 13 november 2015 vult de Hoge Raad een lacune in de wetgeving en worden de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers verruimd. lees meer=>